Komisja Nadzoru Finansowego a rynek Forex

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Powstał projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Co zaplanowało Ministerstwo Finansów?

piątek 01 mar 2019, 08:04

Powstał projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Co zaplanowało Ministerstwo Finansów?
28 lutego Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jego głównym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw oraz obniżka przeciętnego kosztu pozyskania kapitału. SRRK powstał przy czynnym udziale uczestników polskiego rynku. Do 21 marca będą trwały konsultacje publiczne oraz okres uzgodnień międzyresortowych i opiniowania przez instytucje rynku finansowego.

https://comparic.pl/poranny-przeglad-ry ... ch-danych/

Co zawiera projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie znajdziemy 60 najważniejszych działań, które stanowią odpowiedź na 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zidentyfikowano je na bazie sygnałów z przedsiębiorstw, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych przez MF analiz.

SRRK powstał w ramach przyjętej przez rząd w 2017 roku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która za główny cel stawia sobie „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”. Według SOR do realizacji tego celu potrzeba m.in. modernizacji gospodarki i tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej”.

Jak wskazuje dokument SRRK, rozwinięty rynek kapitałowy jest fundamentalnym komponentem rynku finansowego i nie powinien być postrzegany jako konkurencja dla finansowania bankowego, lecz jako jego uzupełnienie i możliwość zapewnienia przedsiębiorstwom większej dywersyfikacji źródeł finansowania ich działalności.
Implementacja założeń SRRK

We wstępie do SRRK zauważono, że obecnie polski rynek kapitałowy odstaje znacząco od wiodących rynków europejskich. Akcje i dłużne papiery wartościowe wciąż odgrywają relatywnie niewielką rolę w finansowaniu działalności przedsiębiorstw, przez co mamy niską płynność i efektywność.

SRRK przewiduje, że do 2020 zostaną podjęte działania mające na celu poprawę efektywności procedur administracyjnych w zakresie funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego. Do 2023 mają zostać zrealizowane cele szczegółowe, takie jak zwiększenie skali pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa, poprawa płynności rynku, lepsza efektywność instytucji pośredniczących oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych.

Dotychczas nie było jasności co do tego, która instytucja państwowa jest odpowiedzialna za wytyczanie kierunków rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Po wejściu w życie SRRK Ministerstwo Finansów powoła zespół specjalistów pod przywództwem Pełnomocnika Ministra Finansów ds. wdrożenia SRRK. Ich głównym zadaniem będzie efektywna i terminowa implementacja wskazanych w Strategii działań.

Dodatkowo zostanie nawiązana współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Narodowym Bankiem Polski na rzecz spójnej i skutecznej implementacji rozwiązań przyczyniających się do rozwoju rynku kapitałowego.

Pełny dokument można przeczytać tutaj.
https://comparic.pl/powstal-projekt-str ... -finansow/
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

IDM: ESMA nie poprawiła wyników traderów, inwestorzy uciekają do brokerów spoza UE

czwartek 21 mar 2019, 11:34

IDM: ESMA nie poprawiła wyników traderów, inwestorzy uciekają do brokerów spoza UE

Interwencja produktowa ESMA na unijnym rynku OTC nie poprawiła wyników inwestorów – obecnie aż 36% traderów deklaruje, iż notują gorsze wyniki z inwestycji. W związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów – co drugi doświadczony inwestor przeniósł już swój rachunek maklerski do brokerów spoza Unii Europejskiej, którzy oferują lepsze warunki transakcyjne, w tym wyższą dźwignię. To wyniki pierwszego Badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich przy współpracy z portalem Comparic.pl. W badaniu udział wzięło niemal 500 niezalenych inwestorów – jej wyniki dostępne są pod linkiem.“Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC. Co drugi doświadczony inwestor przeniósł swój rachunek maklerski poza Unię Europejską. Naraża to krajowych klientów na większe ryzyka inwestycyjne związane z korzystaniem z oferty podmiotów spoza nadzoru KNF. Jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych kroków w celu poprawy konkurencyjności krajowej branży maklerskiej, może dojść do marginalizacji tej istotnej części rynku finansowego w Polsce na korzyść zagranicznych podmiotów”, mówi Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC.

Tabele, wykresy: https://comparic.pl/idm-esma-nie-popraw ... -spoza-ue/

Bez poprawy wyników inwestorów na rynku OTC po wdrożeniu interwencji ESMA

1 sierpnia 2018 r. europejski regulator ESMA wprowadził na rynek OTC interwencję produktową, która m.in. znacząco obniżyła poziom dźwigni finansowej dostępnej dla inwestorów indywidualnych. Dźwignia finansowa stanowi największą zaletę inwestowania na rynku forex. Według 66,4% ankietowanych pożądany poziom lewara dla najpopularniejszych instrumentów CFD to 100:1.
W wyniku wprowadzonych zmian, aż 11% traderów przestało inwestować na rynku forex. Po wprowadzeniu interwencji wyniki 36% inwestorów pogorszyły się, a 47% traderów nie zauważyło zmian wyników swoich inwestycji.
Pogorszenie warunków transakcyjnych dla klientów – odpływ do brokerów spoza UE

Połowa aktywnych i doświadczonyc htraderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku maklerskiego do kraju spoza Unii Europejskiej.

“Wprowadzone przez ESMA przepisy przyczyniły się do migracji inwestorów do krajów spoza UE. Ucieka najbardziej aktywny klient–inwestor świadomy i doświadczony, akceptujący podwyższone ryzyko w zamian za możliwość osiągnięcia wysokich zysków. Tego typu klienci nie są w stanie skalibrować swoich strategii do wymogów narzuconych przez ESMA”, mówi Marek Wołos.
Powodem przeniesienia rachunku maklerskiego do krajów nie objętych interwencją produktową ESMA dla 99,6% inwestorów była możliwość wykorzystania wyższej dźwigni finansowej. Wśród powodów, dla których inwestorzy decydowali się na zmianę brokera na zarejestrowanego w innym państwie Unii Europejskiej wskazywano możliwość uzyskania w tym państwie statusu klienta profesjonalnego, a co za tym idzie możliwość wykorzystania wyższego lewara. W związku z krajową interpretacją wartości transakcji, uzyskanie w Polsce statusu klienta profesjonalnego jest trudniejsze niż w innych krajach UE. Krajowe firmy inwestycyjne, odwrotnie do zagranicznych, zobowiązane są do traktowania wartości depozytu zabezpieczającego jako wartość transakcji.

Krajowi brokerzy i zmiany, które zwiększają bezpieczeństwo inwestorów

Krajowe domy maklerskie wiedzą jakie znaczenie dla ochrony interesów klientów ma ich edukacja oraz przekazywanie rzetelnych informacji o produktach dostępnych na rynku finansowym. Dlatego już w 2017 r. IDM opracował Standardy w zakresie dobrych praktyk komunikacji i działań marketingowych na rynku OTC. Na długo przed obowiązywaniem interwencji produktowej ESMA, krajowe firmy inwestycyjne wprowadziły także ochronę przed ujemnym saldem na rachunkach maklerskich swoich klientów.

“84% inwestorów popiera wprowadzenie zabezpieczenia przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim, a 40% traderów wprowadzenie ujednoliconego ostrzeżenia o ryzyku. To potwierdza, że kierunek działań krajowych domów maklerskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów na krajowym rynku OTC był dobry”.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Niska dźwignia na Forex co najmniej do sierpnia 2019 r. ESMA wydłuża ograniczenia CFD

środa 27 mar 2019, 09:49

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wyraził zgodę na odnowienie ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów różnic kursowych (CFD) klientom detalicznym, obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2018 r., na okres kolejnych trzech miesięcy (rozpoczynając od 1 maja 2019 roku).
Trzecie przedłużenie „tymczasowej interwencji produktowej” ESMA

Europejski regulator wprowadzając w 2018 roku ograniczenia dotyczące kontraktów różnicy kursowej (CFD) informował, że te posiadają charakter „tymczasowy” i obowiązują przez okres 3 miesięcy. Z drugiej strony instytucja pozostawiła sobie furtkę umożliwiającą nieograniczone przedłużanie obowiązujących miar, z czego skorzystała już trzykrotnie, ostatni raz w grudniu ubiegłego roku. Zgodnie z ostatnią decyzją interwencję produktową przedłużono do końca kwietnia 2019 roku. Jako, że termin wyraźnie się zbliża, ESMA zdecydował się na kolejną prolongatę, tym razem do końca sierpnia bieżącego roku:

„ESMA starannie rozważył potrzebę rozszerzenia obecnie obowiązujących środków interwencyjnych. Instytucja uważa, że nadal istnieją poważne obawy dotyczące ochrony inwestorów związane z oferowaniem CFD klientom detalicznym. W związku z tym ESMA zgodził się przedłużyć obowiązywanie środków z dniem 1 maja 2019 r. na tych samych warunkach, co poprzednia decyzja w sprawie przedłużenia, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 lutego 2019 r.” – poinformował regulator w oficjalnym oświadczeniu.

https://comparic.pl/niska-dzwignia-na-f ... zenia-cfd/

Odnowienie ograniczeń CFD zostało uzgodnione przez Radę Organów Nadzoru ESMA w dniu 26 marca 2019 r. i obejmuje odnowienie następujących elementów:
Limity dźwigni finansowej otwarcia pozycji przez klienta detalicznego od 30:1 do 2:1, które różnią się w zależności od zmienności instrumentu bazowego:

30:1 dla głównych par walutowych;
20:1 dla par walutowych innych niż główne, złota i głównych indeksów;
10:1 dla towarów innych niż złoto i indeksy akcji nieduże;
5:1 dla poszczególnych akcji i innych wartości referencyjnych;
2:1 dla walut kryptograficznych;

Zasada zamknięcia depozytu zabezpieczającego dla każdego rachunku. Standaryzuje to procent depozytu zabezpieczającego (przy 50% minimalnej wymaganej marży), przy którym dostawcy są zobowiązani do zamknięcia jednego lub więcej otwartych CFD klienta detalicznego;
Ujemna ochrona salda na podstawie konta. Zapewnia to ogólny gwarantowany limit strat klientów detalicznych;

Ograniczenie zachęt oferowanych do handlu CFD; oraz
Standardowe ostrzeżenie o ryzyku, w tym procent strat na rachunkach inwestorów detalicznych dostawcy kontraktów CFD.

W najbliższych tygodniach ESMA zamierza przyjąć powyższą prolongatę w językach urzędowych UE, a następnie opublikuje poszczególne wersje na swojej stronie internetowej. Środek ten zostanie następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i zacznie obowiązywać od dnia 1 maja 2019 r. przez okres trzech miesięcy.

Zobacz również: Dwa razy wyższa dźwignia u polskiego brokera na EUR/USD? To możliwe
Ograniczenie dźwigni miało pomóc traderom, jednak nie poprawiło ich wyników. Uciekają do brokerów spoza UE.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Re: Komisja Nadzoru Finansowego a rynek Forex

czwartek 04 kwie 2019, 07:23

Koniec opcji binarnych w Polsce. ESMA pozytywnie ocenia projekt interwencji KNF
Wprowadzanie do obrotu, dystrybucja oraz sprzedaż opcji binarnych klientom detalicznym na terenie Unii Europejskiej jest zakazana od wakacji zeszłego roku zgodnie z interwencją produktową europejskiego regulatora ESMA. Z racji na fakt, że zakaz ma jednak charakter tymczasowy, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) planuje wprowadzić dokładnie taką samą interwencję na terenie Polski, jednak bezterminowo. Jak poinformował regulator, ESMA wydała pozytywną opinię w sprawie zasadności takiego rozwiązania.

https://comparic.pl/koniec-opcji-binarn ... encji-knf/

KNF wprowadzi takie same środki jak ESMA, jednak na stałe

„Opinia ESMA została wydana w związku z zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2019 r. przekazanym do ESMA oraz członków ESMA, w którym KNF poinformowała o zamiarze podjęcia środków interwencji produktowej zgodnie z art. 42 Rozporządzenia (UE) nr 600/2014 (MIFIR). Planowane środki interwencji produktowej KNF dotyczą zakazu wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży opcji binarnych klientom detalicznym w Polsce oraz z terytorium Polski. KNF w zawiadomieniu do ESMA poinformowała, że środki interwencji produktowej KNF będą takie same jak środki interwencji produktowej ESMA w sprawie opcji binarnych przyjęte w Decyzjach ESMA Nr (EU) 2018/795, (EU) 2018/1466, (EU) 2018/2064 oraz (EU) 2019/509” – informuje KNF w oświadczeniu.

Zobacz również: W 2018 r. 9 tys. Polaków zarabiało na Forex, łącznie 138 mln zł

Opinia ESMA stwierdza, że proponowane przez KNF środki interwencji produktowej w zakresie opcji binarnych są uzasadnione i proporcjonalne. Przewidywany termin wejścia w życie środków interwencji produktowej KNF to 2 lipca 2019 r. Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami ESMA wprowadzanie do obrotu, dystrybucja oraz sprzedaż opcji binarnych w Europie są nielegalne od lipca 2018 roku. Interwencję produktową wdrożono na okres trzech miesięcy, od tego czasu jest jednak przedłużana przez instytucję i wiele wskazuje na to, że proceder ten będzie kontynuowany. Gdyby jednak ESMA nagle zrezygnowała z dalszej prolongaty zakazu, opcje binarne ponownie mogłyby trafić do oferty brokerów – w tym działających na terenie Polski. KNF chce się przed tym ustrzec, dlatego wprowadza stały zakaz na rodzimym podwórku.

„Zakaz ESMA dotyczący marketingu, dystrybucji i sprzedaży opcji binarnych inwestorom detalicznym jest odpowiedzią na nasze znaczne obawy dotyczące bezpieczeństwa traderów w związku z charakterystyką tego produktu finansowego” – komentował Steven Maijoor, przewodniczący ESMA.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

KNF chce poznać Twoją opinię odnośnie Forex i CFD

poniedziałek 08 kwie 2019, 19:54

KNF chce poznać Twoją opinię odnośnie Forex i CFD. Weź udział w ankiecie i pomóż kształtować regulacje rynku
W związku z prowadzonymi przez Urząd KNF pracami mającymi na celu wydanie interwencji produktowej w zakresie Forex oraz CFD, Urząd KNF opracował ankietę skierowaną do inwestorów indywidualnych, którzy dokonują lub dokonywali transakcji na CFD. Ankieta ma na celu zbadanie wybranych aspektów dotyczących inwestowania w te instrumenty finansowe z uwzględnieniem realiów polskiego rynku, profilu inwestora, jak również kierunków zmian zachodzących na rynku kontraktów na różnicę kursową.

KNF pyta inwestorów indywidualnych. Podaj swoje opinie i wypełnij ankietę:

https://comparic.pl/knf-chce-poznac-two ... cje-rynku/

Analiza udzielonych odpowiedzi będzie pomocna w procesie określenia ram krajowej interwencji produktowej. Urząd KNF zachęca do wypełniania ankiety, która będzie dostępna do dnia 22 kwietnia 2019 r.

W powyższej ankiecie nadzorca chce uzyskać informacje dotyczące doświadczenia polskich inwestorów indywidualnych, rynków, na których inwestują, ilości otwieranych transakcji oraz zyskowności w zeszłym roku. KNF jest również ciekawy czy interwencja produktowa ESMA spowodowała rzeczywisty odpływ traderów z rynku FX/CFD na inne rynku lub do brokerów i domów maklerskich spoza UE, co sugeruje w swoich raportach między innymi Izba Domów Maklerskich (IDM).

Ankieta Komisji porusza również kwestię dźwigni finansowej oraz tego, czy jej wysokość jest skorelowana z procentową ilością strat traderów. Osoby wypełniające ankietę mogą podzielić się swoją opinią co do wysokości akceptowanego przez nich lewara, oferty polskich brokerów oraz jakości świadczonych przez nich szkoleń.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Australia: ASIC chce nowych regulacji. Brokerzy się sprzeciwią?

niedziela 14 kwie 2019, 23:26

Australia: ASIC chce nowych regulacji. Brokerzy się sprzeciwią?
Mijający tydzień zostanie zapamiętany przez branżę brokerską forex i CFD w Australii na długi czas. Poczynając od nowych uprawnień interwencyjnych australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) pod koniec zeszłego tygodnia i ewoluując w zakresie gromadzenia danych po stronie regulatora, piątek przynosi kolejne wiadomości. Wczoraj ASIC poinformował branżę w komunikacie prasowym stwierdzając, że niektóre lokalne firmy mogą łamać zagraniczne prawa.

https://comparic.pl/australia-asic-chce ... przeciwia/

ASIC przekracza swoje uprawnienia?

We wczorajszym oświadczeniu ASIC oznajmił, iż licencjobiorcy australijskich usług finansowych (AFS), którzy oferują instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (Forex, CFD) inwestorom detalicznym znajdującym się między innymi na terenie Unii Europejskiej (ESMA) mogą łamać prawo.

List, który dziś otrzymali australijscy brokerzy sygnalizuje im, aby zaprzestali świadczenia usług finansowych nowym klientom mieszkającym w jurysdykcjach zagranicznych, w których broker nie jest licencjonowany. Innymi słowy firmy, które nie posiadają licencji UE nie będą mogły obsłużyć klientów z UE.

Surowe stanowisko regulatora przypomina politykę egzekwowaną przez Google w zakresie reklamy. W maju ubiegłego roku firma Google stwierdziła, że wprowadza wymóg opinii prawnej o legalności ofert w każdej jurysdykcji, w której reklamują się pośrednicy.
Drastyczne kroki narzucone przez lokalnego regulatora skłaniają firmy do szukania porady prawnej. Obecnie panuje w Australii ogólny pogląd, że najnowsze regulacje, które planuje wprowadzić ASIC nie są legalne ani wykonalne i że należy im się przeciwstawić. Każda walka prawna z regulatorem finansowym będzie prawdopodobnie kosztownym i długotrwałym procesem, a niektóre lokalne firmy z branży uważają, że ASIC przekracza swoje uprawnienia.Brokerzy są zobowiązani do wysłania pisemnej odpowiedzi do ASIC przed końcem kwietnia, opisując kroki podjęte w celu spełnienia żądania regulatora dotyczącego klientów zagranicznych. Każda firma do 7 maja 2019 r ma również obowiązek wysłać informację o liczbie klientów jaką posiada w każdej jurysdykcji. Wczorajszy komunikat prasowy wydany przez organ regulacyjny podkreślił, że Chiny i UE są głównym celem ASIC.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

KNF rozważa interwencję produktową na Forex, w tym wdrożenie statusu “inwestora doświadczonego”

poniedziałek 22 kwie 2019, 23:55

KNF od grudnia ub.r. prowadzi prace koncepcyjne, których celem jest ocena zasadności oraz możliwości wdrożenia interwencji produktowej na rynku Forex, w tym wprowadzenia statusu “inwestora doświadczonego”, który posiadałby więcej praw niż trader detaliczny. Szczegóły planów zdradził w rozmowie na antenie Comparic24.TV Maciej Kurzajewski reprezentujący Komisję.
Regulacje ESMA wdrożone na stałe, jednak w formie dostosowanej do polskiego rynku Forex?

Marcin Wenus gościł w studiu Comparic24.TV Macieja Kurzajewskiego, dyrektora departamentu firm inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Jak przynał Kurzajewski, Komisja od grudnia ubiegłego roku w ramach specjalnie powołanego zespołu prowadzi prace koncepcyjne, których celem jest ustalenie zasadności oraz możliwości wdrożenia interwencji produktowej dla kontraktów na różnicę (CFD) zbliżonej do tej, którą w sierpniu ubiegłego roku prezentował Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (z ang. ESMA).

„Interwencja produktowa ESMA posiada określony horyzont czasu – faktem jest, że na razie mamy do czynienia z jej regularnym odnowieniem, jednak jeżeli coś jest czasowe, nie powinno mieć charakteru bezterminowego. W związku z powyższym, rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad interwencją krajową. Przygotowana przez nas ankieta skierowana do inwestorów detalicznych ma na celu zbadanie pewnego zjawiska i pewnych reakcji inwestorów detalicznych w związku z wprowadzonymi na rynki zmianami” – komentuje Maciej Kurzajewski.

https://comparic.pl/knf-rozwaza-interwe ... adczonego/

Wspomniana przez Kurzajewskiego ankieta została zaprezentowana na początku kwietnia i dostępna jest do 22 kwietnia. W jej treści UKNF stara się poznać profil polskiego inwestora (jego doświadczenie i częstotliwość zawieranych transakcji) oraz opinie o tym jak zmiany ESMA wpłynęły na codzienny trading polskich inwestorów.

ESMA w ubiegłym roku wprowadziła interwencję produktową, która ograniczyła między innymi poziom maksymalnej dźwigni finansowej na rynku Forex do 30:1 dla najpopularniejszych par walutowych. Interwencja ma jednak charakter tymczasowy (jest wznawiana co trzy miesiące), w związku z czym poszczególni regulatorzy europejscy wdrażają jej zapisy również na swoich rodzimych podwórkach. Decyzję taką podjął już niemiecki BaFIN, brytyjska FCA, francuski AMF, a w kwietniu o podobnych planach informował holenderski AFM.

Jak zauważa jednak Kurzajewski, w przypadku polskiego rynku, ewentualna interwencja produktowa ma być przemyślana i dokładnie skonsultowana z rynkiem, aby uwzględnić jego indywidualne potrzeby. Pod uwagę brany jest między innymi argument ucieczki klientów do zagranicznych brokerów spoza Unii Europejskiej:
„Bardzo częstym argumentem domów maklerskich działających w branży Forex jest tendencja uciekania doświadczonych traderów do innych jurysdykcji poza unijnych, gdzie warunki ESMA nie obowiązują i gdzie nie ma limitów dotyczących dźwigni finansowej. Chcemy zbadać to zjawisko, chcemy rzeczywiście poznać opinie doświadczonych traderów działających na rynku Forex, czy interwencja produktowa wpłynęła na sposób ich inwestowania. Chcemy również zobaczyć na ile są to doświadczeni inwestorzy. Dane ankietowe posłużą nam do pozyskania wiedzy, która pozwoli nam podjąć mądre decyzje w przyszłości o interwencji produktowej, która uwzględnia lokalny rynek” – komentuje Kurzajewski.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

FCA potwierdza ograniczenie sprzedaży kontraktów CFD klientom detalicznym

poniedziałek 01 lip 2019, 11:23

Po okresie konsultacji publicznych, brytyjska komisja nadzoru finansowego (FCA) potwierdza wprowadzenie ograniczenia sprzedaż, marketingu oraz dystrybucji kontraktów na różnicę (z ang. CFD) oraz instrumentów zbliżonych do tychże kontraktów pochodnych. W efekcie Wielka Brytania wprowadza na stałe zasady tymczasowo zaimplementowane po tegorocznej decyzji paneuropejskiego regulatora ESMA.

https://comparic.pl/fca-potwierdza-ogra ... talicznym/


Forex w UK z dźwignią maksymalnie 30:1

„Przepisy dotyczą szkód wyrządzanych konsumentom detalicznym poprzez wprowadzenie tymczasowych ograniczeń zaproponowanych przez ESMA w zawieraniu umów na różnice kursowe (CFD) sprzedawanych klientom detalicznym na stałe” – komentuje FCA w oficjalnym oświadczeniu.

Po raz pierwszy FCA informował o swoich planach w grudniu 2018 roku. Po konsultacjach społecznych z rynkiem, jak można było się spodziewać, zdecydował się wprowadzić ograniczenia bliźniaczo podobne do interwencji produktowej ESMA, rozszerzając je do opcji na CFD.

W przypadku kontraktów CFD i opcji podobnych do CFD sprzedawanych klientom detalicznym, firmy będą musiały:

Ograniczyć dźwignię finansową do przedziału 30:1-2:1 w zależności od instrumentu
Zamknąć pozycję klienta, gdy jego środki spadną do 50% depozytu zabezpieczającego potrzebnego do utrzymania otwartych pozycji na rachunku CFD.
Zapewnić ochronę, która gwarantuje, że klient nie może stracić więcej niż suma środków na swoim koncie CFD.
Przestań oferować promocje i inicjatywy pieniężne i niepieniężne, aby zachęcić do handlu.
Wprowadzić ustandaryzowane ostrzeżenie o ryzyku, które wymaga od firm informowania potencjalnych klientów o procencie kont detalicznych, które przynoszą straty.

Włączenie do zakazu opcji podobnych do CFD zapewni, że firmy nie będą próbowały unikać środków poprzez oferowanie alternatywnych produktów, które zdaniem FCA stwarzają takie same ryzyko. Z ograniczenia wyłączone zostaną jednak firmy działające poza UK, sprzedając instrumenty jedynie poprzez brytyjskiego pośrednika.

Christopher Woolard, Dyrektor Wykonawczy ds. strategii i konkurencji w FCA, w następujący sposób komentował wdrożone zmiany: „Nasza interwencja wynika z dowodów agresywnego wprowadzania przez firmy do powszechnego obrotu CFD, co oznacza, że konsumenci detaliczni kupują produkt, który nie jest dla nich odpowiedni. Widzieliśmy firmy oferujące kontrakty CFD z coraz większą dźwignią finansową, co spowodowało, że wysokie odsetki konsumentów tracą pieniądze. Przepisy UE mają charakter tymczasowy. Nowe przepisy utrzymują i wzmacniają ochronę konsumentów”.

Przepisy te mają zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2019 r. w odniesieniu do CFD i od dnia 1 września 2019 r. w odniesieniu do opcji podobnych do CFD. Tymczasowa interwencja w tym zakresie została wdrożona przez ESMA w sierpniu 2018 roku i jest przedłużana na kolejne 3 miesiące. Z racji swojego charakteru, w każdej chwili może zostać jednak wycofana.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Wyłudzili 600 mln zł od 2 tys. inwestorów w ramach piramidy finansowej. Kolejne zatrzymania prokuratury

środa 31 lip 2019, 08:12

Prokuratura Regionalna w Łodzi w toku śledztwa prowadzonego w sprawie grupy przestępczej działającej na szkodę funduszy inwestycyjnych, 30 lipca 2019 roku poleciła funkcjonariuszom poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymać kolejne dwie podejrzane osoby. W sprawie chodzi łącznie o 600 milionów złotych wyłudzonych od około 2 tysięcy inwestorów indywidualnych, wynika z wtorkowego komunikatu prasowego CBA.

Zatrzymani członkowie grupy przestępczej to Marcin W. i Anna R.-S., prezesi spółek biorących udział w oszustwie. Przewiezieni zostaną do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie prokurator ogłosi im zarzuty i przesłucha w charakterze podejrzanych.

Wielomilionowe oszustwo

W toku śledztwa prokuratura ustaliła, że Marcin W. koordynował nabycie po znacznie zawyżonej cenie nieruchomości w Otwocku przez spółkę celową funduszu inwestycyjnego, której był prezesem. Wskutek tej operacji spółka ta poniosła szkodę w wysokości ponad 5,8 mln złotych.

Z kolei Anna R.-S. została zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy, które polegało na przelaniu kwoty 6,4 mln złotych, pochodzącej od spółki Marcina W. w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości, na konto spółki zarejestrowanej na Cyprze, którą kierował Piotr W. Ten ostatni przebywa obecnie w areszcie.Marcin W. był wieloletnim współpracownikiem Piotra W. i zasiadał w zarządach innych kontrolowanych przez niego podmiotów.

Wyłudzili 600 mln złotych

Przeprowadzane czynności są kolejnymi, jakie prokuratorzy wykonują w obszernym i wielowątkowym postępowaniu. Główny wątek śledztwa dotyczy oszustwa dokonanego na szkodę inwestorów prywatnych – około 2000 nabywców certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych – na łączna kwotę około 600 milionów złotych.

Nadto zarzuty stawiane osobom podejrzanym w tej sprawie dotyczą działania na szkodę tychże funduszy inwestycyjnych i ich spółek portfelowych. Podejrzani usłyszeli również zarzuty prania brudnych pieniędzy w kwocie 90 milionów złotych.

https://comparic.pl/wyludzili-600-mln-z ... okuratury/

Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty przedstawiono 27 osobom, spośród których wobec 7 stosowane jest tymczasowe aresztowanie.
Sprawa piramidy finansowej ciągnie się od początku roku

Pierwsze zatrzymania w sprawie wyłudzenia łącznie 600 milionów złotych od 2 tysięcy inwestorów indywidualnych miały miejsce jeszcze w początkowym kwartale roku, kiedy CBA zatrzymało 11 osób.

Zatrzymani w latach 2012-2017 tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

TMS Brokes i XTB oferują dźwignię 100:1 na Forex CFD. Sprawdź jak ją uzyskać

piątek 09 sie 2019, 06:42

TMS Brokes i XTB oferują dźwignię 100:1 na Forex CFD. Sprawdź jak ją uzyskać

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) nowego statusu klienta, doświadczeni inwestorzy mogą uzyskać dostęp do dźwigni 100:1 w przypadku instrumentów Forex, złota oraz części indeksów giełdowych. Domy Maklerski TMS Brokers i X-Trade Brokers (XTB) jako pierwsze poinformowały o przyjmowaniu wniosków o przyznanie statusu „doświadczonego klienta detalicznego”, który uzyska dostęp do trzykrotnie wyższego lewara. Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby wykorzystać nowe możliwości regulacyjne.
Forex z dźwignią 100:1: Wypełnij formularze i ubiegaj się o uzyskanie statusu doświadczonego klienta

KNF na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2019 r., na podstawie przepisów MiFIR, jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wprowadzenia dodatkowych wymogów przy oferowaniu klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD). Niezależnie od krytyki ze strony ESMA, KNF postanawia wprowadzić kategorię klienta doświadczonego i zwiększyć dźwignię do poziomu 100:1 dla wybranych instrumentów.

https://comparic.pl/tms-brokes-i-xtb-of ... a-uzyskac/

W tym celu klient detaliczny musi spełnić łącznie wymogi dotyczące:

Zawarcia odpowiedniej ilości transakcji przekraczającej konkretne wartości obrotu
Posiadać odpowiednią wiedzę i/lub doświadczenie zawodowe dotyczące instrumentów CFD

TMS Brokers – jak uzyskać status klienta doświadczonego?

Dom Maklerski TMS Brokers wprowadził procedurę uzyskania statusu klienta doświadczonego. Wszystko odbywa się po złożeniu przez inwestora wniosku o zmianę kategorii. TMS Brokers przygotował dedykowaną do tego stronę, na której klienci mogą dowiedzieć się więcej oraz zaaplikować o zmianę. Wystarczy wypełnić formularz podając swoje dane. Maklerzy z TMS Brokers skontaktują się klientami i przeprowadzą ich przez pełny proces.

Krok po kroku jak uzyskać status klienta doświadczonego:

Wejdź na dedykowaną stronę www
Wypełnij formularz
Makler skontaktuje się z Tobą i przekaże wniosek o nadanie statusu

XTB – jak uzyskać status klienta doświadczonego?

XTB przygotował dedykowaną stronę dla chcących wnioskować o zmianę statusu, poprzez którą można uzyskać dostęp do wniosku. Po jego wypełnieniu i odesłaniu na skrzynkę mailową brokera, ten zdecyduje czy zaakceptować, czy też odrzucić prośbę klienta.

Jak wyglądają poszczególne kroki przy zmianie statusu na Doświadczonego Klienta Detalicznego?

KROK 1 – prośba o wniosek: Poproś o wysłanie do Ciebie wniosku o nadanie statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego
KROK 2 – wypełnienie wniosku: Wniosek otrzymasz na skrzynkę mailową. We wniosku musisz potwierdzić, że spełniasz kryteria.
KROK 3 – odesłanie wniosku: Wypełniony wniosek odeślij mailem na adres pomoc@xtb.pl wraz z niezbędnymi dokumentami. Po rozpatrzeniu wniosku poinformujemy Cię o decyzji zmiany statusu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie XTB.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Malta wprowadza ograniczenia dot. CFD

wtorek 20 sie 2019, 13:45

Malta Financial Services Authority (MFSA) odpowiadający za nadzór francuskiego rynku finansowego na Malcie poinformował, iż zamierza wdrożyć środki interwencji produktowej mającej odzwierciedlać zeszłoroczne działania ESMA, jednak w trybie stałym.

https://comparic.pl/forex-na-malcie-ze- ... ncje-esma/

Malta wprowadza ograniczenia dot. CFD

Mimo, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nie odnowi tymczasowego ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów różnic kursowych (CFD) klientom detalicznym w Unii Europejskiej (UE), w efekcie czego polscy klienci dostali możliwość ponownego handlu z dźwignią na poziomie 100:1, to maltański regulator ogłosił, że zaktualizował swój Zestaw Zasad Prowadzenia Działalności Gospodarczej, aby zasadniczo ograniczyć marketing, dystrybucję lub sprzedaż CFD inwestorom detalicznym.

Środki wdrożone przez maltańskiego watchdoga są takie same jak środki tymczasowe wdrożone wcześniej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Trwałe ograniczenia wprowadzone przez MFSA obejmują wymogi, które gwarantują, że inwestorzy nie stracą więcej pieniędzy niż zainwestowali. Aby to osiągnąć, organ regulacyjny nakazuje obecnie, aby inwestorzy otrzymywali zrozumiałe ostrzeżenia o ryzyku, a także wprowadzono ograniczenia dotyczące niektórych zachęt do handlu kontraktami CFD.

Zgodnie z opublikowanym dziś oświadczeniem w ostatnich latach na rynku europejskim odnotowano szybki wzrost sprzedaży CFD klientom detalicznym w całej UE. CFD są z natury ryzykownymi i złożonymi produktami. Europejskie organy regulacyjne wyraziły powszechne zaniepokojenie rosnącą liczbą klientów detalicznych handlujących tymi produktami i powodujących utratę przez nich pieniędzy. Obawy te znajdują również potwierdzenie w licznych skargach otrzymanych od klientów detalicznych z całej UE, którzy ponieśli znaczne straty podczas handlu kontraktami CFD.

30 lipca ESMA odpowiedział na zaproponowane przez maltańskiego regulatora środki, stwierdzając, że są one takie same jak ESMA, z tą różnicą, że działają jedynie na poziomie krajowym. Ogólnie rzecz biorąc, regulator stwierdził, że “środki krajowe są uzasadnione i proporcjonalne”.
Komentując najnowsze regulacje, szefowa nadzoru nad postępowaniem MFSA, dr Michelle Mizzi Buontempo, powiedziała, że “przepisy te, zgodnie z wizją MFSA, mają na celu osiągnięcie równowagi między potrzebą zapewnienia uczciwej konkurencji i wyboru dla klientów, przy jednoczesnej ochronie konsumentów usług finansowych oraz zabezpieczeniu integralności i stabilności systemu finansowego”.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

ASIC wprowadzi zakaz sprzedaży opcji “binarnych” klientom detalicznym, a także ograniczy dźwignię na CFD

czwartek 22 sie 2019, 23:42

ASIC wprowadzi zakaz sprzedaży opcji “binarnych” klientom detalicznym, a także ograniczy sprzedaż innych instrumentów pochodnych wysokiego ryzyka. Czeka nas obniżenie dźwigni do poziomu jaki mamy w Europie za sprawą regulacji ESMA?

Sprzedaż opcji binarnych została już poważnie ograniczona w Europie i Ameryce Północnej i w najbliższym czasie mogą być również zakazane przez ASIC na terenie Australii.

“ASIC obawia się, że inwestorzy detaliczni ponieśli i z dużym prawdopodobieństwem poniosą w przyszłości znaczne szkody z powodu opcji binarnych i kontraktów na różnice kursowe (CFD)”.

https://comparic.pl/asic-wprowadzi-zaka ... go-ryzyka/

Proponowane przez ASIC ograniczenia w oferowaniu CFD klientom detalicznym obejmują:

nakładanie limitów dźwigni finansowej, które są określone w sekcji F CP 322
wdrożenie znormalizowanego podejścia do automatycznego zamykania pozycji CFD klienta w ramach wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
ochrona klientów detalicznych przed ryzykiem ujemnych sald na rachunkach handlowych CFD
zakazanie pewnych zachęt handlowych, oraz
zwiększenie przejrzystości w zakresie ustalania cen, realizacji, kosztów i ryzyka w odniesieniu do CFD.

Propozycje ASIC są w dużej mierze spójne z działaniami wdrażanymi na wielu rynkach zagranicznych.

Proponowane warunki dotyczące udzielanej dźwigni finansowej przez brokera klientom detalicznym:

Ograniczenia dotyczące dźwigni finansowej i depozytów zabezpieczających
(3) Warunki kontraktu CFD muszą wymagać od klienta detalicznego dostarczenia wstępnego depozytu zabezpieczającego w wysokości co najmniej:
(a) jeżeli instrumentem bazowym dla CFD jest złoto lub kurs wymiany walut -5% wartości referencyjnej CFD w momencie emisji; oraz
b) jeżeli instrumentem bazowym dla CFD jest indeks giełdowy 6,67 % wartości referencyjnej CFD w momencie emisji; oraz
c) jeżeli instrumentem bazowym dla CFD jest towar inny niż złoto-10% wartości referencyjnej CFD w momencie emisji; oraz
d) jeżeli instrumentem bazowym dla CFD jest instrument kryptowalutą – 50 % wartości referencyjnej CFD w momencie emisji; oraz
e) jeżeli instrument bazowy dla CFD nie jest wymieniony w lit. a)-20 % wartości referencyjnej CFD w momencie emisji.

ASIC poszukuje informacji zwrotnych na temat proponowanych przez siebie zamówień interwencyjnych na produkty do dnia 1 października 2019 r.

Całość dokumentu przedstawionego do konsultacji można przeczytać tutaj. Konsultacje społeczne są wymagane na mocy uprawnień w zakresie interwencji produktowej udzielonej ASIC w kwietniu 2019 r., a każda decyzja o złożeniu zamówienia musi zostać opublikowana w publicznym ogłoszeniu na stronie internetowej ASIC.

Według agencji Reuters ASIC planuje zakazania wszelkiej sprzedaży opcji binarnych klientom detalicznym, a sprzedaż detaliczna CFD miałaby nowe, niższe limity dźwigni finansowej i wprowadzone maja być zasady mające na celu poprawę przejrzystości handlu tymi instrumentami finansowymi.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

CMC Markets oferuje 50 godzin szkoleń z Investio – zdobądź status klienta doświadczonego

czwartek 29 sie 2019, 10:42

CMC Markets oferuje 50 godzin szkoleń z Investio – zdobądź status klienta doświadczonego
Od interwencji produktowej europejskiego regulatora rynków finansowych ESMA mija właśnie rok. Wielu ucieszył więc fakt “powrotu” Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do “starych” regulacji dotyczących maksymalnego poziomu dźwigni finansowej oferowanej polskim inwestorom. Nowe przepisy wiążą się jednak z pewnymi wymogami, które musi spełnić trader, aby wykorzystać pełną dźwignię. Na wszelkie pytania dotyczące sposobu przywrócenia lewara na głównych parach walutowych do poziomu 100:1 w programie Comparic24.tv odpowiada Maciej Leściorz z CMC Markets.
CMC Markets i status klienta doświadczonego. Jak uzyskać?

“Faktem jest, że zaangażowanie w kontrakty CFD wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. W CMC Markets mamy tego pełną świadomość i dlatego oferujemy środowisku inwestorów różne możliwości poszerzenia swojej wiedzy. W naszych szkoleniach stacjonarnych wzięło udział łącznie już kilka tysięcy osób, a oprócz nich prowadzimy też webinaria i wydajemy publikacje edukacyjne, takie jak książka pt. „Artyści rynków” – komentował Łukasz Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europę Wschodnią na początku sierpnia.

https://comparic.pl/cmc-markets-oferuje ... adczonego/

Z kolei Maciej Leściorz również reprezentujący brokera CMC Markets, opowiadał na antenie Comparic24.tv jak krok po kroku uzyskać status klienta doświadczonego oraz jakie warunki należy spełnić:

W celu uzyskania statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego, należy spełniać dwa kryteria:

Klient detaliczny zawarł w ciagu 24 miesięcy:

transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

CMC Markets oferuje 50 godzin szkoleń przy współpracy z Investio

Broker CMC Markets wraz z portalem Investio przygotował 50-godzin szkoleń online poświęconych zagadnieniom świata finansowego, które zostały podzielone na 7 podstawowych kategorii:

Funkcjonowanie rynku Forex oraz CFD
Analiza makroekonomiczna
Omówienie i charakterystyka najważniejszych walut
Charakterystyka pozostałych instrumentów głównych
Narzędzia analizy technicznej
Zarządzanie w inwestycjach
Psychologia w inwestycjach

W momencie zakończenia szkolenia (zapoznania się z materiałami), użytkownik przechodzi do testu, w którym losowo wybierane jest 10 pytań, z których musi odpowiedzieć na 6, aby uzyskać wynik pozytywny. Dzięki temu trader uzyskuje certyfikat, który upoważnia go do wnioskowania o zmianę statusu klienta na „doświadczonego”, co może nastąpić jeszcze tego samego dnia. Jak zauważa Leściorz, w przypadku niepoprawnego rozwiązani testu inwestor ma szansę podejść do niego ponownie.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

UOKiK ostrzega: Uważaj na cztery potencjalne piramidy! Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin

środa 04 wrz 2019, 09:54

UOKiK ostrzega: Uważaj na cztery potencjalne piramidy! Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin
Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin – uważaj na te systemy. To mogą być piramidy, ostrzega na swojej stronie internetowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK postawił zarzuty kolejnym firmom, które mogą zarabiać na tym, że ktoś namówi inne osoby do uczestnictwa, przypominając, że za ich promowanie grozi kara do 10% od wygenerowanych obrotów.
Alternet, Nautilius Investment, M&K Promoteam i M&K Promotim z zarzutami UOKiK

– Podejrzewamy, że kolejne nieuczciwe firmy mogły stworzyć systemy typu piramida i wyłudzać pieniądze pod pretekstem zarabiania na oglądaniu reklam. Nasze postępowania są w toku, ale już teraz chciałbym przestrzec konsumentów przed pochopnym przelewaniem pieniędzy. Istnieje duże ryzyko, że można je stracić – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

https://comparic.pl/uokik-ostrzega-uwaz ... team-coin/

Urząd postawił zarzut promowania systemów typu piramida firmom:

Alternet ze Stanów Zjednoczonych – promuje system na portalu Alternet i platformie AdBlast. Konsument może zakupić pakiety uczestnictwa o wartości od 10 do 1000 USD, a rzekome dodatkowe dochody i zyski mają zostać wypłacone, gdy namówi inne osoby do uczestnictwa.
Nautilus Investment ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – promuje system Omega. Pakiety uczestnictwa kosztują od 50 do 200 000 EUR. Firma przyjmuje wpłaty od konsumentów i obiecuje im korzyści za to, że namówią inne osoby do zakupu.
M&K Promoteam ze Stanów Zjednoczonych – promuje system Team-Coin. Konsument płaci bitcoinami za pozycje w kolejce do wypłaty: jedna pozycja to 0,005 bitcoina (ok. 220 zł). Maksymalnie można kupić 30 pozycji. Organizator obiecuje korzyści za namówienie innych osób, zysk ma być wyższy, im ktoś kupi więcej pozycji.
M&K Promotim z Wielkiej Brytanii oraz M&K Promoteam ze Stanów Zjednoczonych, które opracowały system Hybryd Cykler. Uczestnik może kupić pozycje w kolejce do wypłaty – kosztują od 20 zł do 2 tys. zł dziennie. Firma obiecuje wypłatę pieniędzy za namówienie innych uczestników.

UOKiK zaleca ostrożność. Na co zwrócić uwagę?

Na stronie UOKiK znajduje się lista czerwonych flag, na które konsumenci powinni zwrócić uwagę, szczególnie gdy ktoś:

“zapewnia cię o bardzo wysokich zyskach w krótkim czasie,
ogólnie lub niezrozumiale przedstawia sposób swojego działania, tłumaczy, że niedawno rozpoczął działalność,
unika odpowiedzi na twoje konkretne pytania,
posługuje się wzniosłymi sformułowaniami („zostań partnerem”, „odmień swoje życie”, „zarób pieniądze bez wysiłku”),
oferuje ci kupony, pakiety inwestycyjne, świadectwa uczestnictwa,
odsyła cię na stronę internetową, która nie zawiera wielu informacji lub jest „w budowie”,
kieruje cię na stronę internetową, która nie jest prowadzona w języku polskim, a miejsce prowadzenia działalności jest w egzotycznym kraju,
wskazuje, że istotnym lub najważniejszym elementem uczestnictwa i uzyskania wynagrodzenia jest nakłonienie do udziału w systemie innych osób,
nie podaje źródeł finansowania sytemu lub przedstawia je bardzo ogólnie” – wyjaśnia UOKiK.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Piramida finansowa wyłudziła 130 mln zł od 1000 osób. Twórcom grozi do 10 lat więzienia

wtorek 08 paź 2019, 11:58

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji prowadzi śledztwo w sprawie oszustw w okresie od 2016 r. do końca 2018 r. w związku z emisją obligacji korporacyjnych przez spółki z tzw. „Grupy Ericius”. Zdaniem Prokuratury działania emitentów obligacji były fikcyjne i posiadały charakter piramidy finansowej. Twórcy przedsięwzięcia usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzenia ponad 130 mln zł od 1000 obligatariuszy, w związku z czym grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Grupa Ericius i Beata H.K. W jaki sposób funkcjonowała piramida finansowa działająca na rynku długów korporacyjnych?

„Emisje obligacji przez poszczególne spółki z tzw. „Grupy Ericus” służyć miały realizacji projektów budowy centrów logistycznych, w tym zakupowi nieruchomości, działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek oraz rozwojowi już prowadzonych projektów. Emitent każdorazowo oferował inwestorom zabezpieczenie emisji poprzez bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości bądź poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach samego emitenta” – wyjaśnia Prokuratura w nocie prasowej.

https://comparic.pl/piramida-finansowa- ... wiezienia/

W trakcie śledztwa ustalono jednak, że Grupa nie posiadała żadnych innych środków finansowych oprócz pozyskanych w ramach emisji papierów dłużnych. Spółki wchodzące w jej skład nie prowadziły działalności operacyjnej i zajmowały się jedynie emisją obligacji. Pozyskiwane w ich ramach środki częściowo pokrywały koszty działalności operacyjnej, spłatę prowizji należnych pośrednikom, spłatę zobowiązań wobec pierwszych obligatariuszy, który dołączali do piramidy oraz zakupu nieruchomości, w których miały być realizowane projekty logistyczne (nigdy nie rozpoczęte). Ostatecznie część środków została przetransferowana również na prywatne konta członków Grupy, co w połączeniu z całym schematem jej działania stanowi według Prokuratury piramidę finansową.
Jak wynika z noty prasowej Prokuratury Krajowej, „działania przestępcze polegały na wprowadzaniu obligatariuszy w błąd, m.in. co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zobowiązań przyjętych przez emitentów oraz co do rzeczywistej wartości zabezpieczenia emisji”. W trakcie śledztwa ustalono, że za przedsięwzięciem i za poszczególnymi spółkami reprezentującymi grupę stali: Jolanta Z., Juan F. oraz Marek S. – prezesi zarządów spółek, w praktyce jednak w/w osoby jedynie współuczestniczyły w zarządzaniu w/w podmiotami, a kluczową rolę w Grupie odgrywała Beata H.K.
Piramida finansowa warta 130 mln zł. Inwestorzy stracili po kilkaset tysięcy zł

Wszystkie z wymienionych osób zostały zatrzymane i usłyszały już zarzuty, w związku z którymi grozi im do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Śledztwo pozwoliło ustalić, że skala przestępstw dotknęła około 1000 obligatariuszy, a wartość wyrządzonej im szkody przekracza 130 milionów złotych. Poszczególni obligatariusze przeznaczali na inwestycje w obligacje korporacyjne od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

„Beacie H.K oraz Jolancie Z. prokurator przedstawił zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, działającą na obszarze Polski, mającą na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz podawania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji korporacyjnych, a także prania brudnych pieniędzy (art. 258 par 3 kk), zaś pozostałym podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej” – komentuje Prokuratura Krajowa.

Wszyscy podejrzani usłyszeli ponadto zarzuty oszustwa na szkodę kilkudziesięciu ustalonych do tej pory inwestorów na łączną kwotę prawie 6 mln zł, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z obowiązku wykupu obligacji przez emitentów, co do przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych w wyniku emisji obligacji oraz poprzez przedstawienie obligatariuszom nieprawdziwych danych o sytuacji finansowej emitenta oraz co do wartości przedmiotu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy.

Prokuratura apeluje również do pokrzywdzonych, którzy nabyli obligacje spółek z Grupy Ericius, aby zgłaszali się do organów ścigania opisując okoliczności nabycia obligacji.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

ASIC mówi STOP dla klientów z UE ,Chin i Azji. To koniec wysokiej dźwigni

poniedziałek 02 gru 2019, 18:32

Pierwsze oznaki, że zbliża się koniec możliwości korzystania z dużej dźwigni pod regulacją ASIC przez klientów z poza Australii pojawiły się w kwietniowej wypowiedzi komisarza ASIC p. Cathie Armour. Teram mamy potwierdzenie. Jeden z brokerów – XM, proponuje przeniesienie klientów z regulacji ASIC pod Belize.
To koniec wysokiej dźwigni? Konta z licencją ASIC przestaną działać?

https://comparic.pl/asic-mowi-stop-dla- ... j-dzwigni/

W swojej ostatniej wypowiedzi Armour z ASIC powiedziała: “ASIC obawia się, że niektórzy emitenci instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, którzy posiadają licencje AFS (lub ich agenci) mogą wprowadzać do obrotu lub nakłaniać klientów z siedzibą w Chinach, Europie i innych jurysdykcjach do otwierania rachunków z australijskimi licencjobiorcami AFS na podstawie takiego postępowania, pozwolą uniknąć zagranicznych środków interwencyjnych.”

Komisarz Armour dodała także: “Licencjobiorcy AFS, którzy łamią prawo w jurysdykcjach zagranicznych lub wprowadzają w błąd inwestorów detalicznych w odniesieniu do ich usług, podważają integralność australijskiego systemu licencjonowania. ASIC nie będzie tolerować takiego postępowania”.

Sygnałem sugerującym idące zmiany była wiadomość z 22 sierpnia, kiedy pisaliśmy o tym, że ASIC wprowadzi między innymi zakaz sprzedaży opcji “binarnych”.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Afera KNF. Marek Chrzanowski postawiony w stan oskarżenia

piątek 10 sty 2020, 10:33

Prokuratura w Katowicach zakończyła śledztwo przeciwko Markowi Chrzanowskiemu. Były już szef Komisji Nadzoru Finansowego oskarżony jest o żądanie od Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku 40 mln. zł łapówki w zamian za “ochronę” banku przed działaniami rządu.

Gazeta Wyborcza, która już w listopadzie 2018 roku ujawniła szczegóły korupcyjnej propozycji zwanej w mediach “Aferą KNF” poinformowała dziś, że śledztwo w tej sprawie zakończyło się 31 grudnia 2019 roku. O przesłaniu aktu oskarżenia został dziś poinformowany Roman Giertych – pełnomocnik Leszka Czarneckiego.

https://comparic.pl/afera-knf-marek-chr ... skarzenia/

Przypomnijmy, że Leszek Czarnecki, będący większościowym udziałowcem pięciu spółek notowanych na GPW – Getin Holding, Getin Noble Bank, MW Trade, Open Finance oraz Idea Bank – podzielił się z redakcją Gazety Wyborczej nagraniami z rozmów prowadzonych z Markiem Chrzanowskim, ówczesnym szefem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), który zaoferował mu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln złotych.

W związku z aferą oraz oskarżeniami Chrzanowski postanowił podać się do dymisji i został aresztowany na dwa miesiące. Choć areszt opuścił już pod koniec stycznia 2019 roku, to dopiero z koścem 2019 roku prokuratura zakończyła swoje śledztwo. Sprawą Chrzanowskiego zajmie się teraz warszawski sąd.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Afera KNF: Wariograf wykazał, że Marek Chrzanowski kłamał

czwartek 16 sty 2020, 10:42

Badanie wykrywaczem kłamstw wykazało, że były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski składał fałszywe zeznania, gdy zapytano go o propozycję, jaką złożył bankierowi Leszkowi Czarneckiemu. Jak informuje Gazeta Wyborcza, „badanie wypadło źle”, co jest kolejnym dowodem w sprawie oprócz samego nagrania rozmowy. Natomiast zeznania Czarneckiego są “spójne, logiczne i najbardziej wiarygodnie przedstawiają cały przebieg rozmowy”.
Afera KNF: Zeznania Leszka Czarneckiego są spójne

– Korupcyjna rozmowa odbyła się pod koniec marca 2018 r. Czarnecki nagrał spotkanie z szefem KNF, ale na taśmie nie ma zasadniczego fragmentu. Gdy Chrzanowski określa kwotę łapówki, nie mówi tego, lecz na kartce zapisuje: 1 proc. Potem kartkę niszczy – przypomina dziennik.

https://comparic.pl/afera-knf-wariograf ... ki-klamal/

Następnie po roku śledztwa wydział Prokuratury Krajowej zdecydował zakończyć postępowanie przeciwko Chrzanowskiemu. Jak informuje gazeta, pomimo, iż były szef KNF nie zaprzeczał samej rozmowie to utrzymywał zdanie, że nie popełnił żadnego przestępstwa, a na nagraniu nie ma żadnej wzmianki o 1 procencie. Jednak jak wykazał wariograf, Chrzanowski kłamał, gdyż nie przeszedł badania pozytywnie.

Dziennik informuje również, że biegły stwierdził, iż Marek Chrzanowski reagował w sposób, jaki zwykle obserwuje się u osób odpowiadających nieszczerze (sprzecznie ze swoją wiedzą).

– Ponadto wyniki badań Marka Chrzanowskiego (w czasie czterech testów) wraz z obserwacją biegłego uzasadniają podejrzenie nieudolnych prób intencjonalnego zniekształcenia rejestrowanych danych – dodano.

Z kolei zeznania Czarneckiego w opinii biegłych są spójne, a nagrana przez niego rozmowa z marcu 2018 r. jest autentyczna. Dodatkowo jego zeznania są wspierane przez fragment rozmowy telefonicznej nagranej przypadkowo tuż po spotkaniu z ówczesnym szefem KNF. Czarnecki zapomniał wyłączyć dyktafonu wsiadając do auta, mówiąc „Powiem ci, byłem na innej planecie”. W ocenie prokuratury fragment nagrania stanowi dowód w sprawie.

Całą dotychczasową historię sprawy znajdziesz pod tagiem „aferaKNF”.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Celebryci promowali ryzykowne inwestycje. FCA banuje 4 firmy z Cypru

poniedziałek 01 cze 2020, 15:49

Brytyjski urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA) podjął działania, aby powstrzymać cztery cypryjskie firmy inwestycyjne przed dalszym oferowaniem kontraktów wysokiego ryzyka na różnice kursowe (CFD) inwestorom z Wielkiej Brytanii. Firmy te miały wykorzystywać nieautoryzowane rekomendacje gwiazd w mediach społecznościowych w ramach swojego marketingu. Nowe prawo wymaga od cypryjskich firm zaprzestania sprzedaży kontraktów CFD klientom brytyjskim, zamknięcia istniejących pozycji u klientów brytyjskich, zwrotu pieniędzy i powiadomienia ich o działaniach FCA.

https://comparic.pl/celebryci-promowali ... y-z-cypru/

FCA banuje 4 cypryjskich brokerów chcąc chronić interesu brytyjskich inwestorów

Firmy Hoch Capital Ltd (działająca jako iTrader i tradeATF), Magnum FX Ltd (działająca jako ET Finance), Rodeler Ltd (działająca jako 24option) oraz F1Markets Ltd (działająca jako Investous, StrattonMarkets i Europrime) korzystały z mediów społecznościowych i stron internetowych używając fałszywych rekomendacji celebrytów, aby zachęcić konsumentów do korzystania z produktów związanych z kontraktami CFD.

FCA szacuje, że brytyjscy inwestorzy stracili setki tysięcy funtów w tego typu inwestycjach. Żadna z firm i ich operatorzy nie są obecni w Wielkiej Brytanii, a firmy mają adresy zarejestrowane na Cyprze.

FCA podjęło zdecydowane działania, ponieważ konsumenci nie otrzymali wystarczających informacji na temat charakteru inwestycji, niektórzy byli zmuszani do dokonywania coraz większych inwestycji w kontrakty CFD, które odnosiły się do Bitcoinów, walut obcych, akcji i indeksów, a niektórzy byli nawet zachęcani do zaciągnięcia kredytu by dokonać inwestycji.

– Wydaje się również, że firmy nie wypłaciły należnych pieniędzy inwestorom, obciążyły klientów nieujawnionymi opłatami i nie poinformowały ich o ryzyku handlowania kontraktami CFD – napisano w oświadczeniu FCA.

Firmy podlegające regulacji cypryjskiej – którym zezwolono na prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii metodą znaną jako paszport – muszą teraz zaprzestać wszelkiej działalności regulowanej wobec konsumentów w Wielkiej Brytanii.

– FCA usunęło prawa paszportowe dla tych firm, co skutecznie uniemożliwia im dalsze dostarczanie tego rodzaju produktów w Wielkiej Brytanii. Z zadowoleniem przyjmujemy dalsze działania podjęte przez CySEC. Dochodzenia FCA w tym sektorze będą kontynuowane – powiedział Mark Steward, dyrektor wykonawczy FCA ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku.

W następstwie działań i na podstawie informacji dostarczonych przez FCA, Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) całkowicie zawiesiła zezwolenia regulacyjne Rodeler Ltd i Hoch Capital Ltd i częściowo zawiesiła zezwolenia regulacyjne Magnum FX (Cypr) Ltd i F1 Markets Ltd.

Działanie CySEC oznacza, że ​​Rodeler Ltd i Hoch Capital Ltd muszą całkowicie zaprzestać wszelkich działań regulowanych. Magnum FX (Cyprus) Ltd i F1 Markets Ltd mogą świadczyć usługi inwestycyjne wyłącznie na rzecz swoich obecnych klientów niebędących rezydentami Wielkiej Brytanii i nie mogą promować świadczenia swoich usług inwestycyjnych ani przyjmować nowych klientów. Zabrania się im także świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz obecnych lub nowych klientów będących rezydentami Wielkiej Brytanii.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1673
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Walizki pełne gotówki zatrzymane przez wirusa. Łotwa i miliony brudnych pieniędzy trafiających do UE

wtorek 30 cze 2020, 20:24

Co rok przez Łotwę do Unii Europejskiej trafia 400 milionów euro

Kiedy agenci celni w Rydze poszli za wskazówką i przeszukiwali pasażerów przybywających prywatnym odrzutowcem z Ukrainy w zeszłym roku, trafili w dziesiątkę. Bagaż należący do czterech podróżnych zawierał w sobie około milion dolarów. Każdy roku na teren UE poprzez Łotwę przemycane jest kilkaset milionów euro, a wzmożone kontrole wywołane koronawirusem chwilowo ukruciły proceder.

Do Łotwy przemycane jest co roku 400 milionów euro.
Łotewskie władze zapowiadają zaostrzoną walkę z nielegalną gotówką.
Afery w Estonii i na Łotwie ujawniły nieprawidłowości w części skandynawskich banków.

https://comparic.pl/walizki-pelne-gotow ... ych-do-ue/

Niewielkie państwo nie radzi sobie z falą nielegalnej gotówki

Łotwa, kraj liczący zaledwie 1,9 miliona mieszkańców, w ostatnich latach trafiał na pierwsze strony gazet ze względu na stosy brudnych pieniędzy kręcące się wokół lokalnych banków. Akcja władz położyła kres wielu nielegalnym działaniom – często przelewom pieniężnym od klientów z państw byłego Związku Radzieckiego, którzy szukali sposobów na wprowadzenie swoich środków do UE.

W oparciu o depozyty złożone przez komercyjnych kredytodawców w banku centralnym, Łotwa przypuszczała, że każdego roku przemycane jest około 400 milionów euro. Ostatnie zamknięcia granic w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii potwierdzają te podejrzenia.

Zobacz również: Boris Johnson niczym Roosevelt zapowiada “New Deal” dla brytyjskiej gospodarki

Organy ścigania pilnują szczególnie osób przyjeżdżających i wyjeżdżających do Łotwy nawet 15 razy w roku, czasami z całymi rodzinami – w tym z dziećmi. Każdy z nich posiada kwotę nie przekraczającą progu 10 tysięcy euro.

– Gotówka jest nadal jednym z największych problemów – mówi Ilze Znotina, która kieruje jednostką wywiadu finansowego.
Pandemia pomogła chwilowo ograniczyć przemyt

W ostatnich latach Łotwa i Estonia znajdowały się w centrum afer związanych z brudnymi pieniędzmi, które spowodowały upadek kilku lokalnych banków i ujawniły naruszenia w takich firmach jak Danske Bank i Swedbank. Łotwa w pewnym momencie obsługiwała aż 1% światowych transakcji w dolarach amerykańskich.

Poprawa sytuacji związana z pandemią koronawirusa będzie prawdopodobnie krótkotrwała, ponieważ kraje UE stopniowo otwierają swoje granice w celu ratowania letniego sezonu turystycznego. Nowy napływ turystów będzie testem dla zaostrzenia stanowiska władz w sprawie nielegalnej gotówki.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość